Založ si blog

Ženy v Koráne a Sunne 2/2

Pred príchodom islamu sa so ženami zaobchádzalo často horšie ako so zvieratami.  Prorok (mier s ním) chcel tieto krutosti zastaviť, a preto kázal láskavosť voči nim.  Povedal muslimom:
„Bojte sa Allaha, pokiaľ ide o ženy.“
„Najlepší z vás sú tí, ktorí sa správajú najlepšie k svojim manželkám.“
„Muslim nesmie nenávidieť svoju ženu, a ak je nespokojný s jednou zlou vlastnosťou v nej, nech je spokojný s jednou dobrou.“
„Čím je zdvorilejší k svojej manželke, tým je dokonalejší vo viere.“

 

Prorok (mier s ním) bol veľmi dôrazný v nariadeniach pre muslimov, aby boli láskaví k svojim ženám, keď predniesol svoju slávnu Khutbu (reč) na Hore milosti na Arafate v prítomnosti svojich stodvadsaťštyritisíc spoločníkov, ktorí sa tam zhromaždili na púti Al-Wada (Rozlúčková púť).  Pri Khutbe nariadil prítomným, a skrze nich všetkým tým muslimom, ktorí mali prísť neskôr, aby boli úctiví a láskaví k svojim ženám.  I vravel:
„Bojte sa Allaha, čo sa týka žien.  Veru, ste sa oženili s nimi s dôverou Allaha a urobili ste ich dovolenými slovom Allaha.  Máte právo nad nimi a oni nad vami, čo sa týka obživy a oblečenia, podľa svojich možností.“
Žena v islame je úplne nezávislá osobnosť.  Môže uzavrieť akúkoľvek zmluvu alebo odkaz na svoje meno.  Má nárok na dedičstvo ako matka, ako žena, ako sestra a ako dcéra.  Slobodne si môže vybrať svojho manžela.  Pohanská spoločnosť spred islamskej Arábie mala iracionálne predsudky voči deťom ženského pohlavia, ktoré pochovávali zaživa.  Allahov posol (mier a pokoj s ním) bol úplne proti takejto neľudskosti.  Ukázal im, že podpora detí ženského pohlavia bude stáť ako ochranný štít pre nich proti pekelnému ohňu:
Prorokova manželka Ajša (mier s ňou) povedala príbeh o žene, ktorá prišla k nej domov so svojimi dvoma dcérami a pýtala si jesť, ale Ajša okrem datle nič iné nenašla.  Keď jej Ajša dala datľu, žena ju rozdelila medzi svoje dve dcéry a sama nejedla nič.  Potom vstala a odišla.  Keď Prorok (mier s ním) prišiel domov, Ajša mu vyrozprávala o tom, čo sa stalo, a on povedal, že tento jej dobrý skutok bude slúžiť ako bariéra pre ňu pred pekelným ohňom.

 

Najhoršie nešťastie pre ženu je, keď jej manžel zomrie a ona ako vdova je zodpovedná za výchovu detí.  Vo východných krajinách, kde si žena  zvyčajne nechodí zarábať na živobytie, sú problémy s vdovstvom neopísateľné.  Prorok Muhammad (mier s ním) vždy zastával vdovy.  Väčšina z jeho manželiek boli vdovy.  V čase, keď vdovám bolo málokedy dovolené znovu sa vydať, prorok (mier s ním) vyzýval svojich nasledovníkov, aby sa s nimi oženili.  Vždy bol pripravený pomôcť vdovám a vyzýval svojich stúpencov, aby urobili to isté.  Abu Hurairah poznamenal, že prorok (mier s ním) povedal:  „Ten, kto sa usiluje pomôcť vdove alebo chudobnému človeku, je ako Mudžahíd (bojovník) na ceste Allahovej, alebo ako ten, kto sa postaví večer na modlitbu a cez deň sa postí.“
Žena ako matka má v islame veľkú úctu.  V súvislosti s tým Svätý Korán hovorí o právach matiek v niekoľkých veršoch.  To nariaďuje muslimom, aby preukazovali veľkú úctu svojim matkám a slúžili im dobre, aj keby boli neveriacimi.  Prorok (mier s ním) sa dôrazne vyjadril, že práve matky sú prvoradé.  Abu Hurairah hlásil, že k prorokovi (mier s ním) raz prišiel muž a spýtal sa ho:  „Ó, Allahov prorok, kto je tá osoba, ktorá ma najväčšie právo nado mnou, čo sa týka zdvorilosti a pozornosti?“  Prorok odpovedal:  „Tvoja matka.“  „A potom kto?“ – zopakoval.  Prorok znova odpovedal:  „Tvoja matka.“  „A potom kto?“ – opýtal sa znova.  On odpovedal:  „Tvoja matka.“  „A potom kto?“  Prorok povedal:  „Tvoj otec.“

 

V inej situácii prorok (mier s ním) odporučil veriacemu, aby nešiel na obranu islamu do vojny proti Kurajšovcom, ale aby sa vrátil a slúžil svojej matke, lebo to bude príčinou jeho spásy.  Muawiyah, syn Jahimah, hlásil, že Jahimah prišiel k prorokovi (mier s ním) a povedal:  „Ó, prorok!  Chcem sa pripojiť do boja (na ceste Allaha) a prišiel som sa ťa spýtať na radu.“  Prorok povedal:  „Zostaň v matkinej službe, pretože raj je pod jej nohami.“

 

Prorokovi nasledovníci prijali jeho učenie a priniesli revolúciu v ich sociálnom postoji voči ženám.  Už ich nepovažovali iba za obyčajné hnuteľné veci, ale ako neoddeliteľnú súčasť spoločnosti.  Prvýkrát dostali ženy právo na podiel na dedičstve.  V novom spoločenskom systéme ženy získali svoju rovnoprávnosť a stali sa aktívnymi členmi spoločnosti, ktorá ich robila užitočnými prostredníctvom ich služieb počas vojen medzi pohanskými Arabmi a vznikajúcou muslimskou spoločnosťou.  Nosili jedlá pre vojakov, starli sa o nich a niekedy dokonca bojovali spolu s nimi, ak to bolo nutné.  Stalo sa samozrejmosťou, že ženy pomáhali svojim manželom na poliach, obchodovali a podnikali samostatne a išli von za prácou, aby uspokojili svoje potreby.  Ajša povedala, že Saudah bint Zamah išla v noci von.  Keď ju Umar uvidel a spoznal, povedal:  „Ó, Saudah, prečo sa nezahaľuješ/neschovávaš pred nami?“  Saudah sa vrátila k prorokovi (mier s ním) a povedala mu o tom, keď večeral vo svojej izbe, a on (mier s ním) povedal:  „Allah vám dovolil, aby ste chodili von pre vaše potreby.“

 

Podstatou v učení islamu, čo sa týka muža a ženy, je to, že muž a žena by mali byť oporou jeden druhému, aby ich domácnosť bola šťastným a prosperujúcim miestom, aby boli lojálni a verní k sebe navzájom, a aby sa starali o dobré životné podmienky a blaho ich detí.  Od ženy sa očakáva, že zmierni manželovu prirodzenú prísnosť, a ovplyvní humánne správanie.  Muž má starostlivo vzdelávať ženu, aby spolu vybudovali vlastnosti, v ktorých budú vynikať.

 

Tieto aspekty boli prorokom (mier s ním) veľmi zdôrazňované.  Vyzýval mužov, aby si vzali zbožnú ženu a ženám, aby boli verné svojim manželom a láskavé k svojim deťom.
Prorok (mier s ním) povedal:  „Medzi mojimi nasledovníkmi sú najlepší z mužov tí, ktorí sú najlepší k svojim manželkám a najlepšie zo žien sú tie, ktoré sú najlepšie na svojich manželov.  Za každú z týchto žien je stanovená odmena zodpovedajúca odmene tisícov mučeníkov.  Medzi mojimi nasledovníčkami sú najlepšie zo žien tie, ktoré pomáhajú svojim manželom v ich práci, ľúbia ich za všetko a chránia ich od toho, čo je hriechom.

 

Raz sa Muawiyah opýtal proroka (mier s ním):  „Aké sú práva, ktoré má žena voči svojmu manželovi?“  Prorok odpovedal:  „Nakŕmte ju, keď máte jedlo, oblečte ju, keď sa vy obliekate, zdržte sa od toho, aby ste ju nefackovali na tvári (aby ste jej neublížili) a nenadávajte jej, a neoddeľujte sa od svojej manželky, s výnimkou, keď ste doma.“
Prorok Muhammad (mier s ním) nikdy neudrel svoje manželky, a tým dáva krásny príklad pre muslimských mužov, ako sa majú k svojim ženám správať.  Prorokovi (mier s ním) sa prišla sťažovať žena na svojho manžela.  Prorok (mier s ním) jej povedal:  „Neexistuje žena, ktorá by odstránila niečo, a dala to späť na svoje miesto, s cieľom upratania domu svojho manžela, ale Boh jej to dá ako cnosť pre ňu.  Tiež neexistuje muž, ktorý by chodil s manželkou ruka v ruke, ale Allah mu to dá ako cnosť pre neho, a keď ju objíme okolo ramien z lásky, jeho cudnosť sa znásobí.“  Raz počul niekoho chváliť ženu z kmeňa Kurajšovcov, „…pretože sú najláskavejšie k svojim deťom, kým sú dojčatá, a pretože pozorne strážia majetok svojich manželov.“

 

Islam považuje ženu za duchovne a intelektuálne rovnú mužovi.  Hlavný rozdiel medzi nimi je  po fyzickej stránke, na základe ktorej sú zásady spravodlivého rozdelenia práce.  Mužovi prideľuje viac namáhavú  prácu a robí ho zodpovedným za chod rodiny.  Žene prideľuje prácu v domácnosti, výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú najväčší význam v úlohe budovania zdravej a prosperujúcej spoločnosti.
Faktom je, že dobrá domácnosť funguje na základe jednotnej politiky.  T toho dôvodu Šariah vyžaduje od muža, ako od hlavy rodiny, sa najprv poradiť s rodinou a až potom mať posledné slovo pri rozhodovaní.  Pri rozhodovaní muž nesmie zneužiť svoju výsadu a spôsobiť ujmu svojej manželke.  Akýkoľvek priestupok tohto princípu znamená pre neho riziko straty Allahovej priazne, pretože jeho manželka nie je jeho podriadenou, ale podľa slov proroka (mier s ním), je kráľovnou svojho domu, a túto pozíciu by mal dať každý správny veriaci svojej manželke.  V kontraste s týmto osvieteným učením islamu vo vzťahu k ženám sa v západných krajinách hovorí o oslobodení a emancipácii žien, čo je vlastne skrytou formou využívania ich tela, zbavenia ich cti a degradácie duší!

 

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

gotthard, tunel, nehoda

Gotthardský tunel vo Švajčiarsku paralyzovala smrteľná nehoda

13.12.2017 13:36

Tunel by mal ostať uzavretý aj popoludní.

Robert Fico

Fico označil Kiskove slová o Ústavnom súde za 'hrubý útok'

13.12.2017 13:06, aktualizované: 13:45

Prezident Andrej Kiska sa rozhodol, že vo štvrtok vymenuje troch nových ústavných sudcov. Premiérovi Ficovi sa ale nepáči rétorika, ktorú použil Kiska na margo Ústavného súdu.

devinska nova ves

Štát dá 25 miliónov eur Devínskej Novej Vsi na riešenie dopravy

13.12.2017 13:04

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na dopravné stavby.

danovy urad

Ľudia nebudú poštári, štát schválil IT projekty

13.12.2017 13:00

Na Slovensku sa má rozšíriť elektronická komunikácia s úradmi, zlepšiť fungovanie Sociálnej poisťovne. Štát chce na štyri IT projekty vynaložiť vyše 90 miliónov eur.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 46216x
Priemerná čítanosť článkov: 1651x

Autor blogu

Kategórie