Založ si blog

Vedomosti ako Dôkaz a Jamániho neomylnosť

Boží poslovia vždy, ako dôkaz svojho poslania, využívajú svoje vedomosti za účelom demonštrovania toho, že hovoria múdrosť.  Ako dôkaz môžem uviesť Jozefa, ktorý použil svoje vedomosti na hospodárenie s majetkom a riadenie ľudí.

Jozef, zástupca alebo posol Boha, interpretuje vízie s tým, čo ho Boh naučil a používa múdrosť ako dôkaz za účelom manažovania majetku, riadenia ľudí a politiky Egypta:

 

1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen:… 8 Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. (1.Mojžišova, 41. Kapitola)

 

až kým nezavolal Jozefa (mier s ním) na radu jedného z väzňov, ktorý bol s Jozefom.  A všemohúci Boh učinil tieto vízie dôvodom, na základe ktorého bola Jozefova (mier s ním) oprávnenosť odhalená a jeho zvrchovanosť nad všetkými  mudrcmi a učencami, keďže sen interpretoval a dokázal tak, že je posol Boží, a že jeho vedomosti sú dôkazom jeho spojitosti s Bohom:

 

1. Mojžišova, 41. Kapitola: 15 Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. 16 Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.

 

Jozef (mier s ním) pokračuje v jeho dôkaze a ukazuje, že vedomosti, ktoré dostal od Boha, nie sú limitované iba na interpretáciu vízií, avšak zahŕňajú aj jeho veľké organizačné a politické schopnosti:

 

1. Mojžišova, 41. Kapitola: 33 Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta.

 

A odhaľuje časť svojich vedomostí predložením politického a ekonomického organizačného plánu krajiny, aby faraón a ostatní prítomní vedeli, že oproti nim stojí učený a múdry muž zoslaný Bohom:

 

1. Mojžišova, 41. Kapitola: 37 Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom. 38 Nato faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch? 39 Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. 40 Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy…

 

Prorok Daniel (mier s ním) preukázal múdrosť, ktorou zmiatol učencov a starších svojho času.

 

Všemohúci Boh ukázal irackému kráľovi víziu, aby sa dozvedel o vedomostiach Proroka Daniela (mier s ním) a o tom, že je spojený s Bohom.

 

Daniel, 2. Kapitola:  1 V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch sa znepokojil a nemohol spať. 2 Kráľ rozkázal zavolať veštcov, zaklínačov, čarodejníkov a Chaldejov, aby mu porozprávali jeho sny.

 

A nik z učencov a múdrych mužov nedokázal interpretovať preňho jeho sny, nieto ich vysvetliť:

 

Daniel, 2. Kapitola:  12 Kráľ sa pre to veľmi rozhneval a rozkázal vyhubiť všetkých mudrcov Babylonu. 13 Nato vydali nariadenie pozabíjať mudrcov a hľadali aj Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.

 

Až kým neprišiel Daniel (mier s ním) a použil svoje vedomosti ako dôkaz a ukázal, že vízia je od Boha a že vedomosti, ktoré obsahuje, sú od Boha, a to, že Daniel (mier s ním) tieto vedomosti má, je dôkazom toho, že je spojený so Všemohúcim a Jeho posol a iracký kráľ k nemu prehovoril nasledovne:

 

Daniel, 2. Kapitola:  27 Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani veštci. 28 Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi kráľa Nebúkadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch.  že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. 46 Nato kráľ Nebúkadnecar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú obetu. 47 Kráľ Danielovi odpovedal: Naozaj, tvoj Boh je Najvyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo odhaľuje tajomstvá, keďže si bol schopný odhaliť toto tajomstvo. 48 Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provinciou Babylonu a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov.

 

Ježiš (mier s ním) ukazuje jeho vedomosti a múdrosť ako dôkaz.

 

Ježiš (mier s ním) používa svoje vedomosti a múdrosť ako dôkaz, keď debatoval s protivníkmi, keď odpovedal na ich otázky a ich pokusy skúšať ho a nasledujú niektoré texty z Biblie:

 

Matúš, 13. Kapitola: 53 Keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy?

 

Marek, Kapitola 1:  21 Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 22 Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

 

Marek, Kapitola 10:  1 Potom sa odtiaľ odobral a odišiel na územie Judska a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich učil, ako mal vo zvyku. 2 Tu prišli farizeji a pokúšali ho otázkou, či smie muž prepustiť manželku. 3 Odpovedal im…

 

Ježiš (mier s ním) vyjasnil, že vedomosti sú nezávislým dôkazom oprávnenosti Prorokov (mier s nimi), a že zázraky sú rôzne, môžu sa meniť a nezodpovedajú ľudským túžbam.

 

Lukáš, Kapitola 4:  14 Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali.  22 Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? 23 A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. 24 On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. 25 Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. 26 Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. 27 A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naáman zo Sýrie. 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. 30 Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. 32 Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.

 

Podobných textov je v Biblii viac, ale to by malo postačiť za účelom poukázania na skutočnosť, že Boží poslovia využívali vedomosti ako dôkaz múdrosti od Boha, a tá sa netýkala iba viery alebo morálky, ale mnohých oblastí života.

V texte rozprávania od Al-Baqira (mier s ním) bolo zaznamenané:

 

Niet inej zástavy, ktorá je viac vedená, než zástava Jamániho, je to zástava vedenia, pretože volá k vášmu Spoločníkovi (Imámovi Mahdímu a.s.).  Keď sa objaví Jamáni, každému človeku a každému muslimovi sa zakazuje predaj zbraní, a keď sa Jamáni objaví, vystúpte k nemu, pretože jeho zástava je zástavou vedenia, a pre akéhokoľvek muslima je zakázané odvrátiť sa od neho.  Ktokoľvek, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla, pretože Jamáni volá k pravde a k Priamej Ceste“

(Al-Ghayba: Muhammad Ibn Ibrahim A Noamani: str. 264).

 

A v tomto texte:

 

Po prvé:  „a pre akéhokoľvek muslima je zakázané odvrátiť sa od neho.  Ktokoľvek, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla“:

 

To znamená, že Jamáni je vlastník Božej Autority, pretože neexistuje nik, kto by bol Dôkazom pre ľudí, od koho odvrátenie sa spôsobí človeku vstúpenie do Pekla, zatiaľ čo sa modlí a postí, iba ak by patril medzi Poslov alebo Zástupcov Boha na Jeho Zemi, ktorí sú vlastníkmi Božej Autority spomedzi Prorokov a Poslov, Imámov a Mahdíov.

 

Po druhé:  „pretože Jamáni volá k pravde a k Priamej Ceste“:

 

Volanie k pravde a k Priamej Ceste znamená, že táto osoba nerobí chyby uvádzania ľudí do omylu alebo odvádzania ich od pravdy, to znamená, že je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá.  Z tohto významu vychádza limitácia alebo obmedzenie určujúce Jamániho charakter.  Ak osoba pripíše slovám „volá k pravde a Priamej Ceste“ iný význam, tým učiní slová poslov a prorokov bezvýznamné, a tak by nebolo žiadneho obmedzenie alebo limitu Jamániho charakteristiky a od toho majú ďaleko (mier s nimi).

 

A zhrnutie toho, čo bolo prezentované v bode jeden a dva je, že Jamáni je dôkaz (Hujja) spomedzi dôkazov (Hujjaj) Boha na Jeho Zemi a je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá.

 

 

 

 

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia dve obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:10

Šlo o teroristický útok.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 51543x
Priemerná čítanosť článkov: 1841x

Autor blogu

Kategórie